Oferta na wykonawcę robót budowlanych dla projektu „ZAZ Balcerów”

W związku z realizacja projektu pn. „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych” Wspólna Troska” ul. Batorego 64 H zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla projektu na przebudowę parteru i zamiany sposobu użytkowania na zakład Aktywności Zawodowej.

Pomoc świąteczna

W tym 2018 roku Święty Mikołaj przygotował 110 paczek dla osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin z terenu Skierniewic i okolicznych gmin w ramach projektu  pt. „Pomoc świąteczna”, zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego. 

Powiadomienie o unieważnieniu postepowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem analizy złożonych ofert w zapytaniu o cenę „realizacji zamówienia na realizację szkoleń wszystkich lub pojedynczych” na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane realizowane na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” informujemy iż postępowanie zostało unieważnione w dniu 12.12.2018 roku.

Strony