ZAZ Balcerów

ZAZ Balcerów - informacje o projekcie

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną (pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną (pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Zapytanie ofertowe 7/2019 - zawiadomienie o nierozstrzygnięciu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytaria ofertowego na wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem, zakup jest wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe nr 7/2019 - tunel całoroczny

Celem zamówienia jest wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w famach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Ogłoszenie o naborze pracowników

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w ramach projektu „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Strony

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA