Statut Stowarzyszenia

S T A T U T

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

$ 1

 1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”(zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem) może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Wspólna Troska”
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skierniewice.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną po uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu.
 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych

       celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 1.  Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

$ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz może zatrudniać pracowników za  wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

$ 3

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

$ 4

1.Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych, zagranicznych o podobnych celach działania.

 1. Decyzję o przynależności do innych organizacji podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do działalności na rzecz własnych członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

$ 5

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:

 1. Zwiększanie aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 3. Pomoc społeczną osobom z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzinom
 4. Pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób z  niepełnosprawnościami w zapewnieniu godnego życia.
 5.  Rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
 7. Wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych

 

$ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z administracją publiczną i jej instytucjami, organizacjami pozarządowymi, biznesem,  publicznymi służbami zatrudnienia, środkami masowego przekazu itp. w zakresie realizacji celów  statutowych Stowarzyszenia.

 

 1. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych, środowiskowych, ośrodków,  zakładów aktywności zawodowej, podmiotów ekonomii społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych, grupujących osoby z niepełnosprawnościami  z określonymi schorzeniami.
 4. Prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej dla osób z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością
 5. Inicjowanie i występowanie ze wskazówkami o uregulowaniu prawa.
 6. Współpracę międzynarodową
 7. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań.
 8. Udzielanie porad prawnych, obywatelskich i mediacje
 9. Wspieranie organizacji pozarządowych
 10. I inne działania

 

$ 7

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych

2. Decyzję o sferze realizowanych zadań publicznych podejmuje Walne Zebranie.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) działalności charytatywnej;

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

12) wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

14) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

15) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17) promocji i organizacji wolontariatu;

18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako działalność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego.

  

 

 

 

 

 

  1) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

1. prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej dzieci i młodzieży 86.90.E

2.organizacja szkoleń 85.59.B

3. organizacja wyjazdów 79.12.Z

4. Udzielanie porad prawnych, obywatelskich i mediacje 69.10.Z

5. działalność poradni specjalistycznych 86.22.Z

6. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A

7. działalność w zakresie zdrowia psychicznego, terapii logopedycznej 86.90.E

8.praktyka lekarska specjalistyczna 86.22.Z

9. odwiedzanie w domu osób starszych i niesprawnych, pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu drobnych spraw 88.10.Z

10. wspieranie innych organizacji pozarządowych 94.99.Z

 

2) Odpłatna działalność pożytku publicznego:

 1. prowadzenie działalności opiekuńczo-terapeutycznej 88.91.Z
 2. prowadzenie działalności oświatowej 85.59.B
 3. wspieranie innych organizacji pozarządowych - 94.99.Z
 4. organizacja wyjazdów 79.12.Z
 5. sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego – działalności opiekuńczo-terapeutycznej – 47.89.Z
 6. sprzedaż detaliczna prowadzona poza straganami, targowiskami i siecią sklepową towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego 47.99.Z
 7. Produkcję ozdóbek i pamiątek z papieru przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego  - 17.29.Z
 8. opieka dzienna nad dziećmi niepełnosprawnymi 88.91.Z
 9. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 10. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu 87.90.Z
 11. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z
 12. światłokopiowanie, edycję i korektę dokumentów, komputerowe redagowanie tekstu, przepisywanie dokumentów  82.19.Z
 13. Wynajem  nieruchomości – 68.20.Z
 14. Wydawanie książek – 58.11.Z

 

5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

$ 8

-

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

$ 9

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel, który zgłosi pisemną deklarację (opatrzoną podpisem członka wprowadzającego) o przystąpieniu do Stowarzyszenia, opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Główny i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Głównego.
 2. Jeżeli członkami są oboje rodzice/opiekunowie, składki członkowskie i wpisowe płaci jeden członek.
 3. Decyzję o przyjęciu  i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.

 

 1. Zarząd Główny ma prawo odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Statutowych
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
 3. ubiegać się o pomoc Stowarzyszenia
 4. dokonywać czynności wprowadzania w poczet członków Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest:
 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. regularnie opłacać składki członkowskie
 3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Od decyzji Zarządu określonych w pkt 3, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

8. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zebranie Członków odwołującemu przysługują prawa członkowskie

 

$ 10

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków  zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz oraz prawem wprowadzania członków Stowarzyszenia.

 

$ 11

 1. Utrata członkostwa następuje w razie:
 1. zrzeczenia się członkostwa na piśmie do Zarządu
 2. skreślenia z listy członków uchwała Zarządu Głównego z powodu nie płacenia składek członkowskich  za okres przekraczający pół roku, mimo pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia uchwała Zarządu Głównego w przypadku:
 • działania na szkodę Stowarzyszenia
 • naruszania w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • skazania prawomocnym, wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych
 1. Od uchwały Zarządu Głównego w  przedmiocie skreślenia lub wykluczenia,, członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebranie członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

$ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. W przypadku zmniejszenia się (np. wskutek ustąpienia) w trakcie kadencji liczby członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 50 % liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

$ 13

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający z głosem  doradczym.
 2. Zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić z wyprzedzeniem 14 dniowym, listownie lub w postaci elektronicznej z podaniem proponowanego porządku obrad.
 1. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w  drugim terminie, w pół godziny po pierwszym bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu oraz rozwiązania  Stowarzyszenia, które zapadają 2/3 głosów przy obecności połowy

      członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę w  drugim terminie.

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest raz na cztery lata. Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane z ważnych przyczyn  przez Zarząd Główny  bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 50 % ogółu członków     

       Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od tego żądania

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

$  14

    Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 2. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków Stowarzyszenia i władze Stowarzyszenia.
 3. Wybieranie naczelnych władz: Członków Zarządu Głównego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego
 5. Uchwalanie zamian Statutu Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku.
 7. Podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji  pozostałych władz stowarzyszenia.
 8.  Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie decyzji o sferze realizowanych zadań publicznych.

 

$ 15

 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd Główny składa się od 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia, wybranych ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Sekretarza co najmniej 2 razy do roku.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 Członków Zarządu.

 

 

$ 16

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu Głównego
 2. ustalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 4.  zwoływanie Walnego Zebrania
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 6. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 7. uchwalanie budżetu stowarzyszenia na rok
 8. informowanie o treści uchwał Zarządu Głównego  członków Stowarzyszenia
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw w załatwianiu spraw dotyczących Stowarzyszenia,
 10. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego
 12. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia
 13. powoływanie placówek, ośrodków, jednostek organizacyjnych i ich dyrektorów, kierowników oraz ich rozwiązywanie i odwoływanie
 14. udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów wiążących Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumentów księgowych.
 15. podejmowanie decyzji o zakresach działalności odpłatnej i nieodpłatnej

 

2. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia

 

Rozdział V

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

$17

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia, składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego wybranego ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 

$ 18

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 3. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów

 

$ 19

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

$ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą;

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz  w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia. raz  na dwa lata kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości,  rzetelności i gospodarności.
 2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału dochodu lub pokrycia straty,
 3. Wnioskowanie do Walnego  Zebrania Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
 4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego  Zebrania Członków.
 5. Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Podpisywanie przez Przewodniczącego Komisji wspólnie z Przewodniczącym lub Skarbnikiem Zarządu Głównego, w imieniu Stowarzyszenia, umów z członkami Zarządu.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

$ 21

1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny.

2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w przedmiocie:

a) wynajmu nieruchomości -  68.20.Z

b) działalność poradni specjalistycznych 86.22.Z

c) działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A

d) działalność w zakresie zdrowia psychicznego, terapii logopedycznej 86.90.E

e) usługi szkoleniowe 85.59.B

 

 

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

 

$ 22

Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność statutową.

 

$ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
 1. składek członkowskich
 2. wpływów ze zbiórek
 3. darowizn, zapisów, dotacji
 4. działalności gospodarczej
 5. innych wpływów

 

$ 24

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym, jest rok kalendarzowy.

 

$ 25

 

Dokumenty wiążące Stowarzyszenie:

a) zawierane umowy

b)dokumenty finansowe

c) dokumenty księgowe

d) oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych

podpisuje w imieniu Stowarzyszenia 2 członków Zarządu:

a) Przewodniczący i Skarbnik lub

b) Przewodniczący albo Skarbnik i jeden z członków Zarządu

 

$ 26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Przepisy Końcowe

 

 

$ 27

Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie Członków .

Uchwała o rozwiązaniu winna określać tryb likwidacji i przeznaczeniu majątku.

 

$28

W razie rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz Stowarzyszenia czy organizacji o podobnym charakterze.

 

$ 29

Uchwała o rozwiązaniu i przeznaczeniu Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

 

 

 

Skierniewice 28 05 2019                  

                

Zarząd

 

 1. Ewa Kaźmierczak      
 2.  Grażyna Socha
 3.  Lorenc Ewelina    
 4.  Ewa Bońkowska
ZałącznikRozmiar
PDF icon statut 2019 podpisany.pdf5.21 MB