Nabór uczestników projektu pt. „ZAZ Balcerów”

Informujemy, że został przedłużony termin naboru uczestników projektu pt. „ZAZ Balcerów” do dnia 24 października 2018 roku, do godziny 16.00.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F051/18-00.

W ramach projektu uczestnik otrzyma szkolenia i zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Balcerowie.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • zamieszkiwanie na terenie powiatów skierniewickiego lub m. Skierniewice,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym,
  • posiadanie statusu osoby nie aktywnej zawodowo,
  • wiek powyżej 18 roku życia.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:

  • w biurze projektu,
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska”.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • w biurze projektu - Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H, od poniedziałku do środy, w godzinach od 11.00 do 15.00,
  • pod nr telefonu 504 076 640.

Wypełnione i podpisane (wraz z oświadczeniami i kserami zaświadczeń) formularze należy dostarczyć najpóźniej do dnia 05 10 2018 r. do godziny 16.00 do biura projektu osobiście bądź droga pocztową na podany adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów): 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H z dopiskiem - "ZAZ Balcerów".

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA