Ogłoszenie o naborze pracowników

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w ramach projektu „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Strony