Zapytanie ofertowe nr 9/2019

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną (pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

Celem zamówienia jest wybór wykonawców świadczących opiekę medyczną (pielęgniarską, specjalistyczną lekarską) dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie w ramach projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Zapytanie ofertowe 7/2019 - zawiadomienie o nierozstrzygnięciu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytaria ofertowego na wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem, zakup jest wspołfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 - 2020.

Strony