Kwiecień 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

zakup jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, którą złożył Wykonawca CERAMIKTHERM S.C. Grabski & Karpowicz,73-150 Łobez, Browarna 10.

Zapytanie ofertowe nr 6/2019

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 roku na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowei IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 ,,Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym".

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.