Marzec 2019

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 roku na wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. "ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowei IX "Włączenie społeczne" Działanie IX.1 ,,Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym".

Warsztaty z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

Z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane, na warsztaty praktyczne ze specjalistami pracującymi w Poradni Dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, które odbędą się: 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach, przy ul. Stefana Batorego 64 h.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA