Zapytanie ofertowe nr 6/2019

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Kod CPV – podstawowy: CPV 45223821-7

Tunel foliowy o powierzchni 400 m2.

  • Parametry długości i szerokości dostosowane do miejsca usytuowania.
  • Ogrzewanie (zastosowanie nagrzewnicy).
  • Dwa stoły ogrodnicze przesuwne o powierzchni każdego z nich min. 2 m2  służą do wszelkich prac przy nasadzeniach, nawadnianiu, pielęgnacji upraw i organizacji produkcji, czyniąc je wygodniejszymi i bardziej wydajnymi., nie wymagające sezonowej konserwacji oraz dodatkowych kosztów.
  • Materiał cieniujący - Na wyposażeniu tunelu ma być min. 100m2 materiału cieniującego - kombinacja pasków folii aluminiowej i przezroczystej uniwersalnego dostosowany do różnorodnej produkcji ogrodniczej. Rozmiar materiału cieniującego ma być dopasowany do przęseł w tunelu.
  • Drzwi dwuskrzydłowe.

Ma być przystosowany do upraw rolniczo – ogrodniczych. Dostosowany do naszej strefy klimatycznej, odporny na obciążenia spowodowane opadami śniegu czy działanie wiatru.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Tryb udzielania zamówienia:

  1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  2. Zasada konkurencyjności, zamówienia powyżej 50 tys. zł netto

Miejsce realizacji: 96-100 Skierniewice, ul. Balcerów 15

Osoby do kontaktu:
Ewa Kaźmierczak
Email: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl
tel. 504 076 640
Jolanta Komora
Email: jolanta.komora@neostrada..pl
tel. 509 686 513

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.