Statut Ośrodka im. Jana Pawła II

STATUT
Ośrodka Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Pełna nazwa Ośrodka brzmi;

Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II

zwany dalej Ośrodkiem

 

2. Ośrodek może używać skróconej nazwy: Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

3. Ośrodek działa na podstawie :

1) Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólna Troska'' nr 3 z dnia 21 marca 1997r. w sprawie powołania Ośrodka i niniejszego Statutu z późniejszymi zmianami.

2) Ustawy o pomocy społecznej z 29 lipca 1990 r.

CELE I ZADANIA

§ 2

 

1. Działalność Ośrodka ma na celu :

 • przygotowanie dziecka do możliwie samodzielnego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym .

 • pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym .

 

2. Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie :

 • rehabilitacji

 • działalności opiekuńczo – wychowawczej

 • wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

 

3. Ośrodek swoje cele realizuje poprzez:

- prowadzenie terapii psychologicznej, logopedycznej

 • prowadzenie rehabilitacji fizycznej, społecznej

 • organizowanie terapii zajęciowej

 • prowadzenie działalności opiekuńczej

 

4. Dziecko uczęszczające do Ośrodka ma prawo do troskliwej opieki, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowania, opieki, rewalidacji i rehabilitacji.

ORGANY OŚRODKA

§ 3

1.Władzę w Ośrodku sprawują:

 • dyrektor jednostki

 • zespół terapeutyczny

2.Dyrektor powoływany jest i odwoływany uchwałą Zarządu Głównego.

3.Organy współpracują ze sobą przy realizacji celów statutowych Ośrodka.

4.Rodzice i terapeuci współpracują ze sobą w sprawach wychowania i rehabilitacji dzieci

ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI PRZYJĘCIA DO OŚRODKA.

§ 4

 

 1. Do Ośrodka mogą uczęszczać dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 2. 2. Podstawą zapisania dziecka do Ośrodka jest złożony pisemny wniosek o przyjęcie do Ośrodka z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 3. 3. Decyzję o przyjęciu lub skreśleniu z listy uczestników podejmuje Organ Ośrodka.

 

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 5

 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Wspólna Troska” realizującą cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Za prawidłową działalność Ośrodka odpowiedzialny jest dyrektor.

3.W Ośrodku może być pobierane czesne.

4. Wysokość czesnego ustala Zarząd Główny.

Postanowienia końcowe

§ 6

 

Ośrodek w współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnym Stowarzyszenia, samorządem, środowiskiem lokalnym i innym instytucjami.
 

§ 7

Uchwalenia i zmian treści regulaminu dokonuje Zarząd Główny w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.

 

Skierniewice, 15 marzec 2015 r.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.