Statut Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

STATUT OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

 

§ 1

Nazwa i typ placówki, organ prowadzący

1. Ośrodek przyjmuje nazwę:

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy.

2. Siedziba Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczegoznajduje się 96 – 100 Skierniewice ul. Stefana Batorego 64H

3. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką niepubliczną na prawach publicznych

4. Organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach

5. Nazwa ośrodka jest używana w pełnym brzmieniu

6. Ośrodek finansowany jest z dotacji budżetowych, na podstawie wniosku organu prowadzącego.

7. Organ prowadzący może realizować zadania wykraczające poza podstawę programową Ośrodka, wykorzystując na ten cel środki finansowe pozyskane na zasadach określonych w statucie Stowarzyszenia.

 

§ 2.

Cele i zadania Ośrodka

1.Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację:

 • obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • obowiązku szkolnego

 • obowiązku nauki.

2. Wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Skierniewicach są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat.

3.Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy zapewnia:

a) wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w
zajęciach:

 • rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub zespołach,

 • innych specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i rewalidacji - w tym ruchowej, rekreacyjnych;

b) wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenia specjalnego;

4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji:

 • opiekuńczej

 • wychowawczej

 • edukacyjnej

w szczególności przez:

 • organizowanie konsultacji,

 • zajęć psychoedukacyjnych,

 • warsztatów umiejętności

 • grup wsparcia.

5. W realizacji swoich zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami działającymi na rzecz wychowanków.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia:

a) rozpoznają potrzeby rozwojowe i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

b)organizują i prowadzą zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą, w szczególności:

 • wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,

 • opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne, uwzględniając dostosowanie realizacji programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,

 • przygotowują i prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne;

- prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dziecka i jego rodzin.

7.Dokumentację wychowanków stanowią:
• orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka
• indywidualny program pracy z wychowankiem
• dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
• zeszyt obserwacji

§ 3

Organami ośrodka są:

- Dyrektor

- Rada Pedagogiczna

Kompetencje dyrektora:

- kieruje bieżącą działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz

- współdziała w dobrze rozumianym interesie dziecka z Radą Pedagogiczną oraz ogółem rodziców

- dysponuje środkami określonymi w planie budżetowym przekazanym przez jednostkę finansującą placówkę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

- sprawuje lub powierza nadzór pedagogiczny

- dyrektor może skreślić dzieci z listy uczęszczających do ośrodka

- dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w ośrodku pracowników pedagogicznych i administracyjno- obsługowych

- zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników

Kompetencje Rady Pedagogicznej

- współpracuje z dyrektorem

- opracowuje i zatwierdza plany rewalidacji i rozwoju

- wypracowuje sposób realizacji ustawy oświatowej dla dobra i pełnego rozwoju dziecka

Organy wyżej wymienione współdziałają ze sobą tak, aby przede wszystkim

- działały w interesie dziecka

- uzupełniały się nawzajem

- gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji

 • zapewniały wiarygodny bieżący przepływ informacji pomiędzy organami ośrodka w podejmowanych działaniach

§ 4

Organizacja Ośrodka

1.Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym jest grupa wychowawcza.

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi:

1) w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - od 2 do 4;

2) w przypadku wychowanków z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - od 6 do 8, z tym że w przypadku współwystępującego autyzmu - od 2 do 4.

3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

4. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym do każdej grupy wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

§ 5

Pracownicy i ich zadania

1. W placówce zatrudnia się:

a) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;

b) specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi;

c) pracowników administracyjnych i obsługi.

2. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym działa zespół wychowawczy, powoływany przez dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem;

2) określanie form pracy z wychowankiem;

3) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy;

4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i środowiskiem lokalnym;

5) ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

6) ustalanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

4. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca grupy wychowawczej;

3) pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

5. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.

5.1. Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 6

Dyrektor Ośrodka, za zgodą Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 7

Warunki pobytu

Dziecko ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo rewalidacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy

- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej

- swobody wyrażania myśli

- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie rewalidacyjno wychowawczym

§ 8

Zasady rekrutacji i skreśleń

 

 1. Do Ośrodka mogą uczęszczać dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat .

 2. Podstawą zapisania dziecka do Ośrodka jest orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 3. Rodzice po zgłoszeniu dziecka niepełnosprawnego wypełniają pisemny wniosek i dostarczają:

 4. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 5. orzeczenie o niepełnosprawności

 6. Skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Ośrodku dłużej niż trzy tygodnie, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców.

§ 9

Czas pracy Ośrodka

1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

2. Czas pracy Ośrodka wynosi 8 godzin dziennie.

 1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 

Skierniewice, 15 marzec 2015 r.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.