Statut NZOZ

STATUT
NZOZ
OŚRODKA OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

§ 1

 1. NZOZ Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, zwany w statucie Ośrodkiem działa na podstawie: a) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011roku z późniejszymi zmianami.

b) uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólna Troska'' nr 4 z 23 sierpnia 2005. w sprawie powołania Ośrodka i niniejszego Statutu.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia, realizującą cele statutowe.

§ 2

Ośrodek został utworzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” z siedzibą w Skierniewicach, wpisanym w KRS pod numerem 0000125403, zwane w statucie ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM i jest samofinansującym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

§ 3

Obszarem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Celem działania Ośrodka jest zapewnienie ochrony i poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

§ 5

W skład Ośrodka wchodzą jednostki organizacyjne z komórkami:

1. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w ramach, którego działają komórki:

 1. Ośrodek rehabilitacji dziennej - 2301

 2. Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym - 1708

2. Przychodnia specjalistyczna dla dzieci z komórkami:

 1. poradnia wad postawy - 1583

 2. poradnia neurologii dziecięcej - 1221

 3. poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 1701

 4. poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży - 1791

 5. poradnia rehabilitacyjna dla dzieci – 1301

 6. poradnia chorób metabolicznych - 1008

§ 6

Ośrodek świadczy usługi nieodpłatne oraz odpłatne

§ 7

Organ założycielski Ośrodka powołuje i odwołuje dyrektora Ośrodka. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Ośrodka.

§ 8

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI w zakresie rachunkowości i właściwymi przepisami podatkowymi.

 2. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe z darowizn, zapisów, spadków lub funduszy, także pochodzenia zagranicznego.

§ 9

ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI może dokonywać zmiany statutu z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10

Statut nadany przez ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Skierniewice, 14 marzec 2015 r.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.