Regulamin NZOZ

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w NZOZ OŚRODKU OPIEKUŃCZO–REHABILITACYJNYM DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Skierniewicach.
 2. Organem założycielskim Ośrodka jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.

ZAKRES ORGANIZACYJNY

 Regulamin obowiązuje:

 • Wszystkie osoby wykonujące pracę w ramach NZOZ Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych.

 • Wszystkich pacjentów NZOZ Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej  (tekst jednolity z 2007 r Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

 • Statutu NZOZ Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych

ZADANIA OŚRODKA

§ 1

 1. NZOZ Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych jest zakładem zajmującym się terapią i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością.
 2. Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (oun) oraz zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, rehabilitacji i specjalistycznej opieki lekarskiej.
 3. Obszar działania Ośrodka na rzecz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określają przepisy i umowy zawarte z dysponentami środków publicznych finansujących świadczenia zdrowotne.

§ 2

 1. Realizacja usług medycznych w Ośrodku odbywa się w:

 • Ośrodku Rehabilitacji Dziennej
 • Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym
 1. Ośrodek udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 18,00 oraz w jedną sobotę w miesiącu, poprzez realizację usług w siedzibie Ośrodka, tj. Skierniewice, ul. Jagiellońska 28.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

§ 3

 1. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

 2. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej

3. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku obejmuje w szczególności:

 • poradę lekarską;
 • świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii;
 • świadczenia z zakresu logopedii;
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii;
 • indywidualne zajęcia z pacjentem, dostosowane do stanu klinicznego pacjenta (m. in. kinezyterapia, masaż, nauka czynności życia codziennego itp.);
 • zajęcia grupowe.

§ 4

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

 1. Świadczenia zdrowotne w ramach Poradni wykonywane są poprzez program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym - zespół świadczeń udzielanych pacjentom z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych całościowych zaburzeń rozwoju i ich rodzinom w celu redukcji objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym, usamodzielnienia i przygotowania do życia w wieku dorosłym.

 2. Programem mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem.

 3. Program realizowany jest przez zespół, w skład którego wchodzi:

 • lekarz psychiatra lub lekarz psychiatra dzieci i młodzieży,
 • psycholog kliniczny lub psycholog,
 • pedagog specjalny i odpowiednio do potrzeb - logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy.
 1. Program obejmuje:

  • wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej;

  • terapię i poradnictwo psychologiczne dla rodzin;

  • terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się;

  • psychoedukację rodziców;

  • grupowe zajęcia terapeutyczne (grupy 5-10 pacjentów, minimum 2 osoby personelu;

  • łącznie dla jednego

§ 5

W przypadku braku miejsc pacjent zostaje zapisany na listę osób oczekujących, o miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach kierownik zakładu może podjąć decyzję o wcześniejszym przyjęciu pacjenta pod opiekę zakładu.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

§ 6

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

 2. Ośrodek udostępnia dokumentację, o której mowa w ust 1:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Ośrodka;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest przez kierownika Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 7

NZOZ Ośrodkiem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 8

Skargi i wnioski osoby objęte świadczeniami zdrowotnymi mogą składać w formie pisemnej w Książce Skarg i Wniosków lub bezpośrednio u Kierownika Ośrodka.

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 9

Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do :

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej , opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.

 2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 3. Informacji o swoim stanie zdrowia.

 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

 5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 6. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.

 7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.

 8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGONU PACJENTA OBJĘTEGO OPIEKĄ

§ 10

 1. W przypadku zgonu pacjenta, względem którego udzielane były świadczenia: rodzina, opiekun lub przedstawiciel urzędowy zobowiązani są do powiadomienia o zgonie, pracownika lub kierownika Ośrodka.

 2. Pracownik u którego podczas udzielania świadczeń nastąpił zgon pacjenta zobowiązany jest do powiadomienia kierownika Ośrodka o zaistniałej sytuacji.

 3. Kierownik niezwłocznie wzywa lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.

 4. O zgonie pacjenta kierownik Ośrodka niezwłocznie powiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

 5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

 6. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie udzielania świadczeń wydaje się jego najbliższej rodzinie.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 11

 1. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa się na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 11 2008r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta Dz.U. Z 2009r Nr 52 poz. 417 ze zm.

 2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

 3. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł,
  b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,60 zł,
  c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 6 zł.

Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”.

Skierniewice, 24.06.2010r

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.