Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - tunel całoroczny

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem analizy złożonej oferty w zapytaniu ofertowym nr 36/2019 na wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem na potrzeby projektu pn:. ,,ZAZ Balcerów", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Włączenie społeczne" Działanie IX.1 ,,Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane realizowane na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych ,,Wspólna Troska" i zasady konkurencyjności informujemy, iż postępowanie zostało unieważnione w dniu 04.06.2019 roku z powodu niekompletnego wypełnienia oświadczenia nr 3 i niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Powiadomienie o unieważnieniu postępowania584.82 KB

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.