Ogłoszenie o naborze pracowników

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w ramach projektu „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ogłasza nabór na następujące stanowiska:

  • Dyrektor ZAZ
  • Fizjoterapeuta/Fizjoterapeutka
  • Instruktor Ogrodnik/Instruktorka Ogrodniczka
  • Instruktor Rolnik/Instruktorka Rolniczka
  • Instruktor Terapeuta zajęciowy
  • Instruktorka terapeutka zajęciowa

Pełna treść ogłoszeń dostępna w załączonych plikach.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.